Zápis ze schůzky rodičů ve dnech 4.9. – 5.9.2019

 Zápis ze schůzky rodičů ve dnech 4.9.2019 - 5.9.2019

* Školní řád povinnost rodičů seznámit se se školním řádem – přístupný na informačních nástěnkách v pavilonech a web.stránkách školy, seznámení stvrdit podpisem u třídních učitelek – ( doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětí)

* Dodržování provozu – 8.00h uzamykání pavilonu, 16.00h ukončení provozu  školy.

z bezpečnostních důvodů dodržování času vyzvedávání po obědě

       ČP  12.00-12.20

       MP 12.30 - 12.45

 

* Organizace školního roku,celý provoz MŠ, organizace dne, omlouvání, platba stravné – školné na www.skolkatuchlovice.cz

 informační tabule na druhých vchodových dveřích obou pavilonů

u vchodových dveří ŠŘ, Desatero pro rodiče, vitrína STROM

 

* omlouvání dětí do 8.00h na daných telef.číslech, osobně u učitelky

* v případě, že dítě z důvodu náhlého onemocnění odejde před obědem, možno si vyzvednout oběd v 11.00h do jídlonosiče

* omlouvání dětí povinné předškolní vzdělávání viz.školní řád

 

* Učitelka přebírá zodpovědnost po předání dítěte rodičem !!! neposílat děti samotné- předat,pozdravit-základy slušného chování

* Z organizačních a provozních důvodů jsou třídy v ranních ( do 7.00) a odpoledních hodinách  od 15.30 ( 15.15 ) spojovány (označeno příslušnou cedulkou  v chodbě )

První 2 týdny bez spojování

* Z důvodu prázdnin v ZŠ a malému počtu dětí v MŠ je vždy předem zjišťována docházka dětí a provoz MŠ je omezen.

* Dětem nepodáváme žádné léky, mastičky…vyjma dětí se zdravotním znevýhodněním.

Narušování provozu školy (porušování školního řádu) je jedním z důvodů pro ukončení předškolního vzdělávání. (pozdní příchody, odchody, nedodržování plateb......)

* Používání návleků do horních pater pavilonů, při vstupu do tříd,v přízemí bez návleků ( také toto porušování lze považovat za narušování provozu.)

*  Do šaten věci na převlečení – náhradní  kontrolovat doplnění

* Z hygienických důvodů oblečení  na ven ! Předpoklad zašpinění ! Pláštěnky.

*Zákaz odkládání tříkolek,odstrkovadel, osobních předmětů dětí v celém       areálu MŠ venku i uvnitř.

Předpisy

Pokud by rodič nespolupracoval se školou, tedy odmítal doporučení školy, má škola povinnost tuto skutečnost nahlásit na OSPOD orgán sociálně právní ochrany dětí

 odmítání spolupráce se školou ( nedostavení se na výzvu školy, doporučení návštěvy odborníka…)  může být považováno za zanedbání péče

Nesmíme zapomínat, že připravujeme,vychováváme a vzděláváme děti společně, ale zodpovědnost za výchovu a vzdělávání nese rodič.

* Novela vyhlášky o předškolním vzdělávání – povinné předškolní vzdělávání účinnost 1.1.2017 – pro děti, které dovrší 5-ti let do 31.8.2017, je od září 2017 vzdělávání v MŠ povinné.

* Organizace vzdělávání

Školní vzdělávací program „ Jen si ,děti všimněte, co je krásy na světě „ se zaměřením na všestranný a harmonický rozvoj dítěte ( k nahlédnutí u ředitelky školy ).

Třídní vzdělávací programy ,plány vzdělávání na nástěnkách v šatnách každé třídy

Zapojení do projektů :  výčet na web.stránkách

 • Šablony pro MŠ Tuchlovice II. – spolufinancování evropskou unií – vzdělávání pedagogů , následná aplikace v praxi zaměření na předčtenářskou,předmatematickou gramotnost, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem,podpora společného vzdělávání, využití ICT  ve vzdělávání v MŠ, sdílení zkušeností a personální podpora škol
 • Vlastníme certifikát Zdravá školní jídelna – na základě kontrol z hygienické stanice splňujeme kritéria kvality, čímž napomáháme pozitivně ovlivňovat zdraví dětí. Certifikát vydává  Státní zdravotní ústav.
 • Zapojení do projektu MAP II. – na 3 roky – Místní akční plán rozvoje vzdělávání- vzdělávání pedagogů , následná aplikace v praxi
 • Předškolákovo individualizované vzdělávání  ve spolupráci s PPP Step

 

 

* Nadstandartní aktivity MŠ :

Nadstandartní aktivity vyjma plaveckého výcviku organizují paní učitelky ze své vlastní iniciativy. MŠ nemá ve své činnosti začleněnou zájmovou činnost.

Vydané stanovisko České školní inspekce k nadstandardním aktivitám:

Aktivity MŠ nesmí zasahovat do vzdělávání podle školského zákona a nesmí být poskytovány na úkor rozsahu a kvality vzdělávání dle školního vzdělávacího programu. Včetně plavání. Je jednoznačně doporučeno, aby se „kroužky“  v MŠ konaly až v odpoledních hodinách a pokud tuto práci vykonává pedagog školy, nemůže ji uskutečňovat v pracovní době . Pokud realizace kroužků má dopad na provoz MŠ nebo průběh vzdělávání ( např. narušení činností dětí v rámci plnění školního vzdělávacího programu, nevyvážený poměr spontánních a řízených činností v průběhu dne, omezení pobytu venku, narušování odpočinku dětí…) jsou tyto skutečnosti popisovány jako negativa v inspekční zprávě.

Říjen - květen

Nadstandardní aktivity v MŠ  2018/2019  modrý pavilon, červený pavilon

 

Malý badatel                              -     středa 1x/14dní  14.45 -15.30

 Martina Čančíková

Zumbík                                         -    čtvrtek  1x týdně   14.55.-15.40     

 Petra Bimbaumová

Jóga                                             -    úterý      1x/14dní  14.45.-15.30       

pí.uč.    Veronika Pražáková

Logohrátky                                 -    pondělí,středa    2x týdně  14.45 – 15.15

Pražáková, Čančíková,Šťastná, Merfaitová

Všeználek                                    -    úterý  1x týdně  14.45.-15.30   

Dutkovičová, Novotná, Korseltová, Rovná

Děti na startu                             -      čtvrtek   1x týdně    15.00 – 16.00

Dutkovičová, Korseltová,Rovná         

Školáček                                        -  od II.pololetí  předškolní děti

Plavecký výcvik                            -  čtvrtek  10x podzim, 10x jaro        

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ  „ ČABÁRNA“  24. – 28.2.2020                          

* Další aktivity MŠ: viz web. sránky

 • akce s rodiči
 • kulturní a výchovně vzdělávací programy 1-2 v měsíci
 • třídní projektové dny
 • beseda pro veřejnost - Školní zralost – 9. od 16.30
 • Logopedie předškolního věku   - během roku
 • beseda pro veřejnost – nemoce dětí předšk.věku 11. od 16.15h
 • ( 5.nemoc, 6. Nemoc, průjmy, , nemoc rukou,nohou,úst, neštovice,, spalničky,spála,opary, roupy,vši…inkubační doby, léčba ( stížnosti rodičů na přítomnost nemocných dětí v MŠ)
 • programy zaměřené na ekologickou výchovu
 • společně s rodiči zapojeni do charitativního projektu Fond Sidus
 • Vánoční jarmark, Jarní prodejní výstavka
 • Ročenka - zájem o ročenku zapsat
 • workshopy
 • karnevaly
 • a další zatím neplánované
 • akce vždy zveřejněny na web.stránkách školy, informačních nástěnkách

Na webu ( informace pro rodiče)– shrnutí dotazníkového šetření rodičů 2018/19, seznámen zřizovatel

Foto na webu pouze společné akce, třídní fota průběžně  na nástěnkách v šatně, + ročenka

*  300,-kč příspěvek na pololetí – vzdělávací a kulturní  programy

* Hlásit neprodleně změny čísla telefonu, bydliště, zdravotní pojišťovnu emailem na MŠ – písemně na email školy

* Neprodleně hlásit infekční nemoce – neštovice, spála,průjmy,záněty spojivek,opary…….vši (děti nesmí mít při docházce do MŠ hnidy)

* Nedávat dětem prstýnky,náramky, řetízky, bomony,svačiny.. ( z bezpečnostních důvodů )

* Nápady,dotazy,přání, stížnosti – u třídních učitelek,u ředitelky školy, anonymně do schránky

* nedávat dětem deštníky !! - viz Školní řád (i vzhledem k prostorám šaten a průchodu tříd)

* MŠ nemá ze zákona povinné používání helmy při jízdě na odstrkovadle , koloběžce či tříkolce . Pokud si rodič nepřeje, aby dítě jezdilo bez helmy, nahlásí třídní učitelce a dětem nebudou tyto pomůcky půjčovány. Helmy si děti do MŠ nosit nebudou.

* Pitný režim ve třídách, děti si nosí podepsané lahvičky,( lze nosit i prázdné) není třeba plnou pití, (když zapomene, máme hrnečky,) venku pítko

* Podněcovat děti k samostatnosti při oblékání,svlékání,hygiena při  utírání nosu,kašlání – je možné, že ráno učitelka nepřijme dítě do MŠ ze zdravotních důvodů–viz školní řád

* vše podepsat – veškeré oblečení, boty, bačkory, pyžama, lahvičky

* usnadnit sebeobsluhu při oblékání – na poličce nechat jen tepláky na ven,ostatní na háček

* V případě, že v MŠ po skončení provozu zůstane dítě a učitelka se nedovolá rodičům, po  30 minutách volá OSPOD a Policii a dále postupuje dle doporučení MŠMT- viz školní řád

*Děkujeme za spolupráci, drobné i větší dárky ( reklamní předměty,lepidla,papíry do kopírky…) Nebráníme se ani větším sponzorským darům na základě darovací smlouvy

Přejeme všem dětem, rodičům, zaměstnancům MŠ úspěšný školní rok 2019/2020

přítomno:      82        rodičů

omluveno:      13      rodičů

nepřítomno:    11     rodičů

rodičům:

 • seznámení se Školním řádem 2019/2020
 • seznámení se Školním vzdělávacím programem ( výňatek na webu )
 • zájem o ročenku
 • výběr kulturní a vzdělávací akce I.pololetí 300,-
 • zájem o kroužky
 • prezenční listina
 •