Povinné předškolní vzdělávání

Povinnost předškolního vzdělávání

1. Povinnost předškolního vzdělávání

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné
 • docházka se stanovuje v rozsahu nepřetržitých 4hodin ve dnech, v nichž je dána povinnost předškolního vzdělávání
 • povinné předškolní vzdělávání se organizuje pravidelnou denní docházkou v pracovních dnech v době 8.00 – 12.00h. Povinnost není dána na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku

2. Způsoby plnění povinnosti předškolního vzdělávání

 • vzdělávání dítěte ve spádové MŠ nebo v jiné MŠ zapsané ve školském rejstříku
 • individuální vzdělávání dítěte

MŠ ověřuje úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech ověřování se uskutečňuje v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku zákonný zástupce bude s dostatečným předstihem písemně k ověření vyzván, včetně sdělení náhradního termínu

 • vzdělávání v přípravné třídě ZŠ nebo ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální
 • vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, v níž MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky

3. Povinnosti zákonných zástupců

 • zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
 • zákonný zástupce má povinnost oznámit řediteli spádové MŠ nejpozději 3 měsíce před zahájením školního roku (do 31.5.) jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání
 • zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů – v případě individuálního vzdělávání dítěte
 • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem

4. Omlouvání a uvolňování dítěte

 • zákonný zástupce je povinen omlouvat dítě v souladu s podmínkami Školního řádu MŠ
 • zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů
 • uvolnění dítěte v průběhu nebo před ukončením vzdělávání je možné pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce předložené učitelce MŠ
 • pokud dítě bez omluvy nenavštěvuje MŠ více než 5 dní, vyzve ředitelka školy zákonné zástupce k vysvětlení důvodu nepřítomnosti dítěte. Pokud na výzvu nereagují je povinností ředitelky informovat příslušné orgány o neplnění povinnosti předškolního vzdělávání

5. Ukončení předškolního vzdělávání podle §35 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon nelze v případě plnění povinného předškolního vzdělávání

6. Bezúplatnost vzdělávání v mateřské škole

 • vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku